Page 6 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 6

prof. dr. sc. Vinko BELAK
 Porezne uprave. Reakcije polaznika i njihove ocjene seminara bile su vrlo povoljne.
Paralelno s tim, poglavlja iz forenzike uključio sam u neke predmete na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Kao po- sljedica toga izrađena su i obranjena dva magistarska rada i neko- liko diplomskih radova iz forenzičnog računovodstva iz kojih sam najzanimljivije rezultate prikazao u ovoj knjizi.
Ova knjiga se od ostalih, pretežno američkih knjiga iz forenzič- nog računovodstva, razlikuje po tome što uključuje puno više kvan- titativnih forenzičnih testova primjenjivih u praksi nego što je to u ostalim knjigama koje su napisane više ekstenzivno. Neki od foren- zičnih testova preuzeti su od svjetski poznatih autora ali većina tih testova su proizvod mog dugogodišnjeg iskustva u računovodstvu i menadžemntu.
Područje poslovne forenzike i forenzičnog računovodstva je pravu popularizaciju u svijetu doživjelo u posljednjih desetak go- dina. Zbog toga se definicije najvažnijih pojmova kod različitih au- tora razlikuju ili preklapaju, a mnoge su i nejasne. Međutim, to je uobičajeno prilikom naglog razvoja određenih područja.
Sadržaj ove knjige je uređen tako da čitatelja uvede u temeljne pojmove iz financijsko računovodstvene forenzike i probleme koje su prijevare i lažiranje financijskih izvještaja proizveli. Time je pri- kazana i potreba za ozbiljnijim bavljenjem ovim područjem. Knjiga priprema forenzičare na razvijanje profesionalnog skepticizma ali samo pod uvjetom da forenzičar ostane visoko moralna i poštena osoba neovisno o tome za koju stranku radi. Naime, računovod- stveni forenzičar je osoba koja traži dokaze o manipulacijama i pri- jevarama ili radi na prevenciji prijevare. Međutim, računovodstveni forenzičar je istodobno i borac za istinu.
Forenzično računovodstvo i poslovna forenzika općenito, je moć- no oruđe za borbu protiv prijevare ali to oruđe se ne smije upotrijebiti na pogrešan način. Naime, kombinacija neadekvatnih zakona i agre- sivne primjene forenzičnog računovodstva ili kontrole bilo koje vrste mogu dovesti do usporavanja gospodarske aktivnosti od čega može nastati veća društvena šteta nego što je čine prijevare. S druge strane gledano, preveliki rizici od prijevare čine štete prouzročene prijeva- rom i djeluju, također, na usporavanje gospodarske aktivnosti.
IV   4   5   6   7   8